Κώδικας δεοντολογίας

Κώδικας δεοντολογίας

Δάνεια Λιανικής
Για το Ενημερωτικό Φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες πατήστε εδώ.
Για την Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) (φυσικά πρόσωπα και επαγγελματίες) πατήστε εδώ.
Για το Έντυπο Ένστασης Ν.4224/2013 πατήστε εδώ.

Επιχειρηματικά Δάνεια
Για το ενημερωτικό φυλλάδιο προς τους Δανειολήπτες με Οικονομικές Δυσχέρειες πατήστε εδώ.
Για το Τυποποιημένο Έντυπο Υποβολής Πληροφόρησης (Νομικά Πρόσωπα) πατήστε εδώ!
Για την Τυποποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Πληροφόρησης (ΤΥ.Κ.Ο.Π.) (Φυσικά Πρόσωπα) πατήστε εδώ!
Για το Έντυπο Ένστασης Ν.4224/2013 πατήστε εδώ.